اثر تعاملی محدودیت‌های تأمین مالی و اعتماد به‌ نفس بیش از اندازۀ مدیران بر حق‌الزحمۀ حسابرسی

ولی خدادادی؛ محسن رشیدی باغی؛ مسعود طاهری نیا

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 63-80

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.114240.1343

چکیده
  اهداف: هزینه‌‌های مربوط به روابط قراردادی در نتیجۀ تفاوت تابع مطلوبیت مدیران و صاحبان سهام ایجاد می‌‌شود. حسابرسی مستقل راهکاری اثربخش برای محدودکردن اختیارات مدیران در روابط نمایندگی به شمار می‌‌آید. محور اصلی پژوهش، بررسی تغییر اثر تعاملی بین اعتماد به ‌نفس بیش از اندازۀ مدیران و حق‌الزحمۀ حسابرسی با توجه به نقش محدودیت تأمین ...  بیشتر