1مدیریت دارایی
بررسی ارتباط خرید و فروش پرشدت سرمایه‌گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سهام ایران

سیده الهام طباطبائی؛ علی ابراهیم‌نژاد؛ مسعود طالبیان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 113-138

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.126141.1610

چکیده
  در حالی که سرمایه‌گذاران حقوقی، نهادهای دارای اطلاعات مرتبط شناخته می‌شوند، سرمایه‌گذاران حقیقی دارای جهت‌گیری‌های روانی و معامله‌گران اختلال‌زا تلقی می‌شوند. در این پژوهش آثار متقابل رفتار معاملاتی (خرید و فروش) پرشدت سرمایه‌گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سرمایۀ ایران بررسی می‌‌شود؛ به طوری که ابتدا، ارتباط خرید و فروش ...  بیشتر