تامین مالی
موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره

مهدی محمدی؛ فرشید اصلانی؛ فاطمه سادات سیدی قهفرخی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2020.123215.1543

چکیده
  اهداف: با مشارکت عمومی – خصوصی، بخش عمومی علاوه‏بر برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی، خدمات کارا و اثربخش ارائه خواهد کرد. اگرچه مشارکت‏های عمومی - خصوصی ازلحاظ نظری جذاب است، برای پیاده‏سازی آن در عمل، مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه‏های عمرانی استان اصفهان ...  بیشتر