نویسنده = محمدهاشم بت شکن
الگویی جهت بهبود تأمین مالی معادن سنگ آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22108/amf.2024.136679.1785

مهدی علی حسینی؛ محمدهاشم بت شکن؛ امیرحسین مزینی؛ مسلم پیمانی فروشانی


راهکارهای بازسازی مالی بانک‌ها در ایران

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-20

10.22108/amf.2020.119436.1473

محمدصادق عبداللهی پور؛ محمدهاشم بت شکن