1مدیریت دارایی
اثر تکانه‌های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR

شمس الله شیرین بخش؛ فاطمه بزازان؛ مبینا زارعی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 15-32

چکیده
  بازارهای مالی یکی از اساسی‌ترین بازارهای هر کشور محسوب می­شود که از سایر بخش­های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می­پذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه‌های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی می­شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می­گردد ...  بیشتر