تامین مالی
مطالعه رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شکراله خواجوی؛ وحید علیزاده طلاتپه

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 41-54

چکیده
  در این پژوهش، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نیز کنترل شده است. برای اندازه‌گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، چک‌لیست بوتوسان (1997) که توسط کاشانی‌پور ...  بیشتر