تغییر پایدار نرخ ارز؛ متغیر حالت و ریسک درماندگی؟

مریم دولو؛ مهدی داوری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22108/amf.2018.103716.1095

چکیده
  نوسان نرخ ارز به‌منزلۀ یکی از منابع عدم اطمینان، سرمایه‌گذار را در معرض ریسک قرار می‌دهد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران برای تحمل ریسک نوسان نرخ ارز، بازده بالاتری طلب کنند؛ اما برخی شواهد تجربی نشان‌دهندۀ عدم قیمت‌گذاری ریسک نوسان‌ نرخ‌ ارز است. تأییدنشدن رابطۀ ریسک نوسان نرخ ارز و بازده موردانتظار نشان‌دهندۀ نوعی خلاف قاعده ...  بیشتر