بررسی درون‌زائی و برون‏زائی مالکیت و خط‌مشی تقسیم سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (بررسی مقایسه‌ای تخمین‌زن‏های GMM، PSM، OLS)

مهدی فیل سرائی؛ علیرضا زارعی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 63-82

https://doi.org/10.22108/amf.2017.103080.1076

چکیده
  هدف: در این مطالعه جنبۀ‏ جدیدی از رابطۀ مالکیت (رابطۀ ‏درون‏زا و برون‏زا) و خطی‌مشی تقسیم سود بررسی شده است. منظور از مالکیت در این پژوهش، مالکیت متمرکز نهادی و شرکتی است. روش: در راستای هدف فوق از داده‌های2080 سال - شرکت در فاصلۀ‏ زمانی 1382 تا 1394 استفاده شده است (دورۀ پژوهش 13 سال و هر سال 160 شرکت است). متغیر مالکیت یک‌بار به‌صورت ...  بیشتر