بررسی تطبیقی الگوی خطر و الگوی حسابداری با استفاده از منحنی مشخصۀ عملکرد سیستم (ROC) برای پیش‌بینی ورشکستگی

نازنین صالحی؛ هادی امیری

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 121-134

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21386

چکیده
  پیش‌بینی ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی یکی از شاخه‌های رشتۀ مالی است که در دو دهۀ اخیر توجه بیشتری به آن شده است؛ به‌گونه‌ای که الگو‌های ورشکستگی توسعه‌یافته و متغیرهای محیط کلان اقتصادی و شرایط بازار را به همراه متغیرهای حسابداری در بر می‌گیرد. از آنجا که در ایران از رویکرد حسابداری استفادۀ بیشتری شده است، مقایسۀ رویکردهای مختلف ...  بیشتر