سایر حوزه های مرتبط
قدرت پیش‌‌بینی‌‌کنندگی جریان نقد آتی توسط سود و جریان‌‌های نقدی

امین حاجیان نژاد؛ سید رسول حسینی؛ سید رسول دانش سرارودی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.122355.1527

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی توان پیش‌‌بینی جریان‌‌های نقدی آتی توسط سودهای گذشته در مقایسه با جریان‌‌های نقدی گذشته است.روش: نمونه‌ای متشکل از 69 شرکت طی سال‌های 1383 تا 1396 انتخاب و برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌‌ها از مدل‌های رگرسیونی با استفاده از داده‌‌های مقطعی، تحلیل سری زمانی و روش مارکوف استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش، از روش ...  بیشتر