شناسایی و تحلیل ریسک‌های عملیاتی با استفاده از نگاشت شناختی فازی

خدیجه مصطفائی دولت آباد؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.103404.1087

چکیده
  در سال‌های اخیر، بانک‌ها و مؤسسات مالی بیش از پیش به مدیریت ریسک عملیاتی توجه کرده‌اند. همانگونه که در توافقنامۀ بال و سایر چارچوب‌های مدیریت ریسک اذعان شده است شناسایی ریسک، نخستین مرحلۀ فرایند مدیریت ریسک تلقی می‌شود. مدیریت و کنترل ریسک مستلزم شناسایی ریسک‌ها و عوامل ایجادکننده و ساز و کار علت و معلولی آنها است. نگاشت ریسک یکی ...  بیشتر