تامین مالی
بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن تنانی؛ علیرضا صدیقی؛ عباس امیری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 31-50

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیتشرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.از سهامداران نهادی، نسبت اعضای غیر موظف هیأت مدیره نسبت به اعضای هیأتمدیره، وجود حسابرس داخلی و تفکیکوظایف مدیرعاملازرییسهیاتمدیره به عنوان متغیرهایحاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 163 شرکت در ...  بیشتر