تامین مالی
ارائۀ الگوی جامع پشتیبان تصمیم برای ساختارسرمایۀ شرکتی (شرکت‌های شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران)

علی محمد کیمیاگری؛ مجتبی نبوی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 137-158

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.102855.1067

چکیده
  تصمیم‌های تأمین مالی شرکت‌ها یکی از وظایف مهم مدیریت سازمان است که با توجه به ماهیت خود، نوعی از مسائل چندمعیاره محسوب می‌شود. در این پژوهش، الگوی جامعی برای کمک به تصمیم‌های تأمین مالی برون‌سازمانی ارائه ‌شده است. بدین‌منظور، ضمن مرور نظریه‌های ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، تأثیر این عوامل در سه سطح سازمانی، صنعت و اقتصاد ...  بیشتر