تامین مالی
بررسی رابطۀ شفافیت شرکتی و محدودیت در تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شدۀ بورس اوراق بهادار تهران

اسفندیار محمدی؛ فرشاد سبزعلی پور؛ فاطمه دهقانی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 201-216

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.102155.1044

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین شفافیت شرکتی و محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این زمینه، تعداد 118 شرکت در دورۀ زمانی 1383 تا 1394 انتخاب شد و فرضیه‌های پژوهش با تدوین الگو‌های رگرسیون لجستیک چندمتغیره و با استفاده از داده‌های تلفیقی بررسی شد؛ برای سنجش شفافیت شرکتی نیز از دو معیار شفافیت ...  بیشتر