تامین مالی
رابطۀ رقابت در بازار و سیاست‌های تقسیم سود

نرگس سرلک؛ فاطمه میرزایی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 45-60

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.21111

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ رقابت در بازار با سیاست­های تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1387 تا 1391 است. فرضیه­های پژوهش برمبنای نظریه‌های پیامد، جانشینی و شکار مربوط به تأثیر رقابت در بازار بر سیاست­های تقسیم سود تدوین شده­اند. برای آزمون فرضیه­ها از الگوهای رگرسیون چندگانه با استفاده ...  بیشتر