بررسی مطابقت داده‌های بورس اوراق بهادار تهران با قانون بنفورد

سمیه پورحسین

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 103-112

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21322

چکیده
  هدف: در بحث داده‌ها و اطلاعاتی که افراد، به‌خصوص سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار استفاده می‌کنند، کیفیت داده‌ها، اهمیت خاصی دارد. دستکاری اطلاعات بازار و شرایط آن ازجمله عوامل دخیل در کیفیت اطلاعات است. چنانچه بازار در شرایط عادی و نرمال فعالیت کند، داده‌های موجود در آن، توزیعی لگاریتمی به نام قانون بنفورد دارد. این قانون، ...  بیشتر