تاثیر ریسک اطلاعات مالی بر رابطه نمایندگی با ساختار سرمایه شرکت ها

مینا صحراکاران؛ فرزین رضایی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 93-102

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21210

چکیده
  این پژوهش، تأثیر ریسک اطلاعات مالی را در ساختار سرمایه با رویکرد نمایندگی در بازه زمانی 1383-1392 در 87 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. ساختار سرمایه، مهم‌ترین پارامتر مؤثر در ارزش شرکت‌ها است. تضاد منافع بین مدیران و مالکان که به‌دلیل نابرابری در توزیع اطلاعات پدیدار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، ریسک ...  بیشتر