سایر حوزه های مرتبط
طراحی و تبیین الگوی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی

محمدحسین صفرزاده؛ رسول اسکندری؛ ابراهیم جعفری منش

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 25-52

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2020.119331.1471

چکیده
  هدف: با توجه به نقش حیاتی ثبات نظام بانکی و گزارشگری مالی در بدنه‌‌های نظارتی، این پژوهش به‌صورت الگوسازی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی و تشخیص راهبردهای ارتقای ثبات از این طریق تعریف می‌‌شود. روش: اهداف پژوهش ضمن توسعۀ شاخص ثبات براساس بیانیۀ کمیتۀ بال و یک سنجۀ جامع از کیفیت گزارشگری مالی، با روش تابلو پویا و به‌کارگیری ...  بیشتر