1مدیریت دارایی
بررسی تفاوت وجه تضمین موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش قراردادهای آتی با استفاده از سنجه‌های منسجم ریسک

علی ثقفی؛ میر فیض فلاح شمس؛ علیرضا ناصرپور

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21384

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از داده‌های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه‌‌های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه‌های منسجم ریسک به‌ویژه ریزش مدّنظر و سنجۀ ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو‌های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون‌های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع ...  بیشتر