بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده

سید رضا میرعسکری؛ غلامرضا محفوظی؛ متین شعبانی نژاد ماسوله

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 51-66

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21258

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام با دنبالۀ توزیع بازده سهام است؛ از این‌رو، نمونۀ آماری پژوهش شامل 118 شرکت در 5 سال از ابتدای  1389 تا انتهای 1393 از بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده ­است. از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده­های تابلویی استفاده شده ­است. نتایج پژوهش نشان می­دهد همزمانی ...  بیشتر