تحلیل مقایسه‌ای دربارۀ عملکرد مدل سه‌عاملی و پنج‌عاملی فاما و فرنچ در تخمین بازده موردانتظار

حسین رضایی دولت آبادی؛ ناهید یوسفان

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 105-116

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21419

چکیده
  پیش‌بینی صحیح بازده سهام، عامل کلیدی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری است. هدف پژوهش حاضر، آزمون نظریۀ پنج‌عاملی فاما و فرنچ و مقایسۀ عملکرد الگوی سه‌عاملی و پنج‌عاملی در برآورد بازده موردانتظار است. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و فرضیۀ آن براساس اطلاعات سال‌های 1393-1388 برای 40 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ...  بیشتر