تامین مالی
تأثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی‌ها و نااطمینانی آن در ایران

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ حسن حیدری؛ فرزانه طالبی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 107-130

چکیده
    یکی از موضوع های مورد توجه و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی بازار دارایی هاست . به لحاظ نظری اگر بازار دارایی ها از نظر اطلاعات کارا عمل کرده و افراد عقلایی رفتار کنند ، قیمت دارایی­ها منعکس کننده اطلاعات موجود در باره وقایع مورد انتظار است . از سویی دیگر از جمله موضوع های مهم که به گونه ای گسترده در اقتصاد کلان مطرح است ، انتخاب سیاست ...  بیشتر