تامین مالی
تأثیر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ مریم بحرینی؛ آرزو طاهری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 75-90

چکیده
  یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه‌ی اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم‌ها، سود‌مند باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی شامل مالکیت مدیریتی، ساختار هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بر رابطه بین ...  بیشتر