تامین مالی
پیامد‌های مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد حسین ستایش؛ ابوالفضل گرگانی فیروزجاه

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 15-34

چکیده
  هدف این مقاله بررسی پیامد‌های مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد که در طی سال‌های 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی و لجستیک برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده ...  بیشتر