مقایسه مدل اصلی سه عاملی فاما و فرنچ با مدل اصلی چهار عاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

امین حاجیان نژاد؛ محمد ابراهیمی؛ ناصر ایزدی نیا

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 17-28

چکیده
  در سال‌های اخیر، در بسیاری از پژوهش‌های مربوط به‌پیش‌بینی بازده سهام، از مدل‌های عاملی استفاده‌شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه توان توضیح دهندگی دو مدل چندعاملیِ ارائه‌شده، با بازده سهام است. این پژوهش بر مبنای یک مدل چهار عاملی بنا شده است: مدل فاما، فرنچ و مومنتوم. بررسی توان توضیح‌دهندگی این مدل در بازار اوراق بهادار ...  بیشتر