تامین مالی
بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر شیوه‌ تامین مالی شرکت‌ها و گرایش به نگهداری وجه نقد

دینا تاج الدینی؛ احمد خدامی‌پور

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 101-112

چکیده
  به دلیل اهمیت گزارشگری مالی در تصمیمات استفاده‌کنندگان و تأثیری که رویه‌های محافظه‌کاری بر صورت‌های مالی و در نتیجه بر تصمیمات شرکت دارند، در این پژوهش به بررسی رابطه بین سطح محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات مالی مربوط به شیوه تأمین مالی و گرایش به نگهداری وجه نقد شرکت‌ها پرداخته شده است. بررسی این دو تصمیم که نمودی از انعطاف‌پذیری ...  بیشتر