تامین مالی
بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبیت: آزمون تجربی نظریه‌های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی

رحمان ساعدی؛ سیداحمد خلیفه سلطانی؛ حسنعلی اخلاقی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 37-54

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه نظریه‌های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به هدف مذکور، تعداد 114 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله پژوهش(1390- 1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون ...  بیشتر