1مدیریت دارایی
اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری

منصور گرکز؛ نواب رضائی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 99-118

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، داده های پانلی 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره هفت ساله (1384-1390) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون لیمر و هاسمن مدل مناسب(با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین ...  بیشتر