1مدیریت دارایی
پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

سجاد فرازمند؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 27-44

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش‌بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی‌های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی ...  بیشتر