بررسی رابطۀ غیرخطی تأمین مالی با بدهی و دستکاری جریان‌های نقدی: شواهدی از بورس تهران

علی اصغر زمانی؛ علی اصغر انواری رستمی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21194

چکیده
  پژوهش حاضر، مطالب کیفیت سود و رفتارهای فرصت‌طلبانه برای مدیریت سود را با بحث دستکاری جریان‌های نقدی بسط می‌دهد. هدف از انجام پژوهش، بررسی رابطۀ غیرخطی سهمی‌گون (درجه دو) بین تأمین مالی با بدهی و دستکاری جریان‌های نقدی 103 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1384 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه‌ از رگرسیون چندمتغیره ...  بیشتر