1مدیریت دارایی
امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از داده‌های فازی

نجمه قندهاری؛ مجید اسماعیلیان

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 139-158

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21369

چکیده
  در محیط نامطمئن اقتصادی، دانش افراد خبره دربارۀ تنزیل جریان‌های نقدی با ابهام بسیار زیادی مواجه است. مقادیر جریان‌های نقدی و نرخ‌ بهره به‌طور معمول، براساس روش‌های آماری یا مقادیر مدّنظر حدس زده می‌شود. نظریۀ فازی در تخمین پارامترهای نادقیق می‌تواند به کار گرفته شود. در این پژوهش با ترکیب نظریۀ مجموعه‌های فازی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو، ...  بیشتر