تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چرخه‌های تجاری مبتنی بر شکاف تولید

سمیه اسکندرنژاد؛ رسول برادران حسن زاده؛ حسن طاهری

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21421

چکیده
  هدف: شرایط اقتصادی می‌تواند آثارمتفاوتی بر سرمایه در گردش شرکت‌ها داشته و سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار دهد. در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود میزان رشد فروش، حاشیه سود شرکت‌ها و سرمایه گذاری شرکت‌ها کاهش یابد و در رونق اقتصادی انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین چگونگی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ...  بیشتر