بررسی ارتباط غیرخطی مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین ستوده کیا؛ رضا عباسی؛ مهدی بصیرت

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21192

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ مدیریت سرمایه در گردش و ارتباط آن با عملکرد و سرمایه­گذاری است. بدین‌منظور، داده‌های تابلویی ۱۵۵ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال­های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ با استفاده از روش‌های رگرسیون چندمتغیره و الگو‌سازی داده­های ترکیبی بررسی شد. نتایج بررسی­ها نشان داد ارتباطی غیرخطی بین مدیریت سرمایه ...  بیشتر