نقش کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در کاهش انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه

عباس افلاطونی؛ امین امیربختیاروند

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 167-180

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21212

چکیده
  عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه‌گذاران موجب بروز پدیدۀ گزینش نامناسب می‌شود. گزینش نامناسب به معنای انتخاب گزینه‌های نادرست سرمایه‌گذاری است و موجب تخصیص غیربهینۀ منابع موجود در بازار سرمایه می‌شود. در این شرایط، شرکت‌ها، پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را به‌سادگی نمی‌توانند تأمین مالی کنند. این موضوع، ساختار ...  بیشتر