1مدیریت دارایی
بررسی پیامدهای سیاست سود تقسیمی رو به رشد در شرایط محدودیت مالی و موقعیت رقابتی

مهدی مشکی میاوقی؛ فاطمه صرفه جو

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 19-34

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21180

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سیاست افزایش سود تقسیمی در شرایط محدودیت مالی و با توجه به موقعیت رقابتی شرکت‌ها است. نمونۀ آماری پژوهش شامل 145 شرکت است که در دورۀ زمانی 1389 تا 1393 از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و آزمون فرضیه‌ها نیز به کمک داده‌های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته و روش گشتاورهای ...  بیشتر