تامین مالی
طراحی و تبیین الگوی پیش‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها برحسب صنایع منتخب با استفاده از الگوی درخت تصمیم

مهدی ناظمی اردکانی؛ وحید زارع مهرجردی؛ علیرضا محمدی ندوشن

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 121-138

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21355

چکیده
  سرمایه‏گذاران همواره به دنبال کسب اطلاعات دربارۀ گزینه‏های سرمایه‏گذاری خود برای سرمایه‏گذاری مطلوب و تخصیص بهینۀ منابع خویش هستند. پیش‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها یکی از مهم‏ترین موضوعاتی است که سرمایه‏گذاران را در این راه یاری می‌کند. پژوهش‏های زیادی در حوزۀ پیش‏بینی ورشکستگی انجام شده است؛ با این حال، بیشتر آنها ...  بیشتر