1مدیریت دارایی
سرمایه‌ گذاران خبره و راهبرد معاملاتی اقلام تعهدی

سید احسان حسینی؛ سید عباس هاشمی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.114976.1366

چکیده
  در این پژوهش به‌کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی» توسط سرمایه‌گذاران خبره، آزمون شده است. همچنین، مقایسه‌ای بین سرمایه‌گذاران خبره‌ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی و نسبی استفاده می‌کنند و سرمایه‌گذاران خنثی نسبت به این راهبردها، از حیث کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک، انجام ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت

ریحانه هادیان؛ سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 117-132

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21196

چکیده
  عوامل متعددی در نقش سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت اثرگذار هستند. محدودیت در تأمین مالی ازجملۀ این عوامل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه­گذاری در سودآوری و «بازده خرید و نگهداری تعدیل‌شدۀ آینده» با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از الگو­های رگرسیون چندمتغیره و ...  بیشتر