1مدیریت دارایی
رفتار جمعی سرمایه گذاران در سطوح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان‌های بازار

مریم دولو؛ سید سجاد پاپائی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 149-166

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21578

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدة رفتار جمعی سرمایه­گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان‌های بازار است. در سطح خرد، علاوه بر مقایسۀ رفتار جمعی سرمایه­گذاران نهادی و انفرادی به روش آزمون t دو نمونه، با استفاده از رگرسیون داده­های تابلویی، تأثیر ویژگی­های بنیادی سهام در رفتار جمعی بررسی می‌شود. در سطح کلان ...  بیشتر