اثر وضعیت مالی در پایداری، قابلیت پیش‌بینی و هموارسازی سود

شهناز مشایخ؛ زهرا فرهادی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 89-98

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.91462

چکیده
  سود که مهم‌ترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری است، باید کیفیت مطلوبی داشته باشد. کیفیت سود، مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است؛ بنابراین هدف این پژوهش، مقایسۀ برخی از معیارهای کیفیت سود در شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته است. بدین‌منظور، ابتدا براساس شاخص Z آلتمن، شرکت‌ها به سه دسته (سالم، درمانده مالی و ورشکسته) تقسیم و سپس سه معیار کیفیت ...  بیشتر