1مدیریت دارایی
بسط الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سبد سرمایه‌گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران

حسن حیدری؛ علی حیدرپور

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22108/amf.2017.21177

چکیده
   این پژوهش برای الگو‌سازی، تخمین و تحلیل رفتار ریسک سیستماتیک، به بسط و تخمین الگوی سنتی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، برای سبد سرمایه‌گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران اقدام می‌کند. بدین‌منظور، از الگو‌های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته و اشورت-سگوئین و داده‌های روزانۀ بازده بورس اوراق بهادار ...  بیشتر