1مدیریت دارایی
تبیین مدل ورشکستی جهت شناسایی بانک‌های سالم و در معرض خطر

اعظم احمدیان؛ مهسا گرجی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21174

چکیده
  ورشکستگی بانک‌ها پدیده‌ای است که اخیراً بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کرده‌اند. از آنجایی‌که نشانه‌های بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان می‌شود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیش‌بینی به‌موقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیت‌های بازدارنده قرار می‌دهد. ...  بیشتر