نویسنده = شاپور محمدی
توسعۀ الگوی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام

دوره 10، شماره 3، مهر 1401، صفحه 119-142

10.22108/amf.2023.136130.1774

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ علیرضا عجم


پویایی‌های رابطۀ متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 61-82

10.22108/amf.2017.21153

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی؛ سجاد ابراهیمی


پیش‌بینی شاخص قیمت بورس سهام با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 55-74

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ حنظله فندرسکی