1مدیریت دارایی
الگوی تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسک در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر نقطۀ مرجع پویا

رضا تهرانی؛ عسگر نوربخش

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21573

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین سطح انطباق‌پذیری نقطۀ مرجع و تأکید بر پویایی این نقطه به‌عنوان عامل تعیین‌کنندۀ سود و زیان سهامداران و اقدام آنان به رهاکردن و یا نگهداری سهام براساس نظریۀ دورنما به‌عنوان یکی از آخرین نظریه‌های مالی رفتاری است. برآورد نحوۀ انطباق‌پذیری نقطۀ مرجع و تبیین رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با سود و زیان، ضرورت ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در بورس تهران

عسگر نوربخش؛ غلامرضا عسگری؛ رضا راعی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف این تحقیق شناسایی روشهای مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در میان شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین عوامل تاثیر‌گذار بر انتخاب این روشها است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 100 شرکت فعال در بورس تهران انتخاب شده و یک پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران مالی آنها ارسال شد. نتایج ...  بیشتر