1مدیریت دارایی
عوامل مؤثر در بروز رفتار سرمایه‌گذاران با رویکرد پدیدارنگاری

سید مرتضی غیور باغبانی؛ امید بهبودی

دوره 5، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 57-76

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21173

چکیده
  تصمیم­گیری سرمایه­گذاران در بازارهای مالی از عوامل فراوانی متأثر است که بسیاری از آنها در رویکردهای عقلانی تصمیم­گیری توجیه‌شدنی نیست. عواملی مانند نظام ارزشی، اعتقادات و پیشفرض‌های فرهنگی موجب بروز سوگیری در فرایند تصمیم‌گیری می‌شود که رفتار و تصمیم‌های سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کانون توجه این پژوهش، شناخت ...  بیشتر