تامین مالی
توسعۀ بخش بانکی، ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه‌های غیر‌مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

کاظم یاوری؛ آمنه شهیدی؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21570

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، برآورد اثر توسعۀ بخش بانکی در عملکرد بنگاه‌های غیر‌مالی پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از مسیر اثرگذاری احتمالی بر ساختار سرمایه بنگاه‌ها است. برای دستیابی به این هدف از یک سو اثر توسعۀ بخش بانکی در ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه‌ها با استفاده از داده‌های تابلویی ...  بیشتر