1مدیریت دارایی
طراحی الگوی جدید ارزش‌گذاری قراردادهای مالی برمبنای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری

کیوان محمودی آذر؛ علی محمد کیمیاگری

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 29-44

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.21107

چکیده
  در این پژوهش برای ارزش‌گذاری قرارداد‌‌‌‌‌‌‌های مالی با استفاده از نرخ‌های سود تضمینی و مشارکتی، الگویی جدید ارائه شده است. در الگوهای کلاسیک، ارزش‌گذاری این قراردادها با استفاده از حاصلِ‌جمع تبدیل درآمدها و سودهای آینده با یک نرخ تضمینی حداقل، مانند نرخ سود بدون ریسک تعیین می‌شود؛ اما الگوی پیشنهادی، ارزش این قراردادها را ...  بیشتر