تامین مالی
ارائۀ الگوی جامع پشتیبان تصمیم برای ساختارسرمایۀ شرکتی (شرکت‌های شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران)

علی محمد کیمیاگری؛ مجتبی نبوی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 137-158

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.102855.1067

چکیده
  تصمیم‌های تأمین مالی شرکت‌ها یکی از وظایف مهم مدیریت سازمان است که با توجه به ماهیت خود، نوعی از مسائل چندمعیاره محسوب می‌شود. در این پژوهش، الگوی جامعی برای کمک به تصمیم‌های تأمین مالی برون‌سازمانی ارائه ‌شده است. بدین‌منظور، ضمن مرور نظریه‌های ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، تأثیر این عوامل در سه سطح سازمانی، صنعت و اقتصاد ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
طراحی الگوی جدید ارزش‌گذاری قراردادهای مالی برمبنای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری

کیوان محمودی آذر؛ علی محمد کیمیاگری

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 29-44

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.21107

چکیده
  در این پژوهش برای ارزش‌گذاری قرارداد‌‌‌‌‌‌‌های مالی با استفاده از نرخ‌های سود تضمینی و مشارکتی، الگویی جدید ارائه شده است. در الگوهای کلاسیک، ارزش‌گذاری این قراردادها با استفاده از حاصلِ‌جمع تبدیل درآمدها و سودهای آینده با یک نرخ تضمینی حداقل، مانند نرخ سود بدون ریسک تعیین می‌شود؛ اما الگوی پیشنهادی، ارزش این قراردادها را ...  بیشتر