بررسی تأثیر پراکندگی بازده در ناهنجاری‌های اقلام تعهدی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

زینب اصغری؛ افسانه سروش یار؛ سعید علی احمدی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21189

چکیده
  ناهنجاری اقلام تعهدی به‌عنوان یکی از پدیده‌های مشاهده‌شده در بازار سرمایه، بسیاری از پژوهشگران را به جستجوی عوامل ایجاد آن واداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پراکندگی مقطعی بازده سهام در ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه‌گذاری است. نمونۀ آماری پژوهش، شامل 147 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ...  بیشتر