تامین مالی
نقش کیفیت گزارشگری مالی درکاهش اثرمحدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری

مجتبی مقدس نوقابی؛ رضا حصارزاده؛ عطیه سیگاری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 95-110

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20642

چکیده
  مطابق برخی شواهد نظری، تعمیم‌پذیری نظریه میلر و مودیلیانی مبنی بر بی‌ارتباط بودن سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری، مقید به کیفیت گزارشگری مالی است، چراکه کیفیت گزارشگری مالی اثر مستقیمی بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. لذا هدف این پژوهش، بررسی نقشکیفیتگزارشگریمالیدرکاهشاثرمحدودکننده سیاستتقسیم سودبر سرمایه‌گذاری، با توجه به چارچوب ارائه‌شده ...  بیشتر