تامین مالی
توان بازار محصول، ساختار صنایع و مدیریت سود شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

باقر عسگرنژاد نوری؛ محسن مرادی جز؛ نوید خالقی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20636

چکیده
   پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توان قیمت­گذاری بازار محصول و رقابت صنایع تولیدی با مدیریت سود می‌پردازد. در این پژوهش، برای کمی­سازی مدیریت سود از مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهّدیاختیاری استفاده‌شده است. در این راستا، دوفرضیه تدوین‌شده است و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای متشکل از 92 شرکت (460 سال- شرکت) از بین شرکت‏های پذیرفته‌شده ...  بیشتر